Programang Mapanganib sa Basura ng Sambahayan

 

Ang Programa para sa Mapanganib na Basura sa Bahay sa County ng Santa Clara ay pinondohan ng mga kalahok na lungsod at ng County ng Santa Clara. (Mga programang HHW sa labas ng County) 

Mga Residente*: Dalhin ang inyong mapanganib na basura sa bahay sa isa sa mga libreng lokasyon ng pagdadala ng HHW na nakabalangkas sa aming Iskedyul ng Operasyon

Pakitandaan: Hindi kami tumatanggap ng anumang mapanganib na basura sa bahay sa aming opisina. Ang address at direksyon ng lugar patungo sa aming pasilidad ay ibibigay lamang sa mga residente sa oras ng appointment upang maiwasan ang mga hindi awtorisadong pagdadala at para matiyak ang ligtas na pangongolekta ng mga propesyonal na kawani. Upang lumahok,

Gamitin ang aming self-service na link sa ibaba:

"Make An Appointment" button

O tumawag sa:

(408) 299-7300

Maaaring mapuno ang mga appointment kapag nag-iiskedyul ng mismong araw. Pakiiskedyul ang iyong appointment nang maaga.

*Paalala sa mga residente ng Palo Alto: Huwag gumawa ng appointment. Makipag-ugnayan sa programa sa mapanganib na basura ng sambahayan ng iyong lungsod.

Palo Alto HHW:(650) 496-5910


 Mga negosyo: Ang mga negosyong gumagawa ng kaunting mapanganib na basura ay maaaring maging kuwalipikadong gamitin ang programa ng County na Pinapayagang Hindi Saklaw na Gumagawa ng Kaunti (Conditionally Exempt Small Quantity Generator o CESQG). Para sa karagdagang impormasyonmag-click dito. Para mag-iskedyul ng appointment para sa paghahatid ng basura pakitawagan ang (800) 207-8222.

 

Dispose of household hazardous waste


​​​​

 

Recycle unwanted paint


 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.