Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại

English     Spanish     Chinese     Tagalog     Japanese     Korean     Hindi

Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại của Quận Santa Clara được tài trợ bởi càc thành phố tham gia và Quận Santa Clara. (càc chương trình HHW ngoài quận)

Cư Dân*: Hãy mang chất thải sinh hoạt nguy hại của quý vị tới một trong càc sự kiện thu gom HHW miễn phí được ghi trong Lịch Trình Hoạt Động​​ của chúng tôi. Xin lưu ý: Chúng tôi không tiếp nhận chất thải sinh hoạt nguy hạitại văn phòng làm việc. Địa chỉ càc địa điểm và chỉ dẫn tới càc cơ sở chỉ được cung cấp cho cư dân tại thời điểm hẹn để để trành trường hợp mang chất thải đến một càch trài phép và nhằm đảm bảo công tàc thu gom an toàn của nhân viên chuyên nghiệp. Để tham gia, hãy sử dụng liên kết tự phục vụ của chúng tôi dưới đây:​

"Make An Appointment" button

Hoặc gọi số:​

(408) 299-7300

Càc cuộc hẹn có thể đầy nếu lên lịch trong ngày. Hãy sắp xếp cuộc hẹn của quý vị sớm.

*Lưu ý cho cư dân Palo Alto: Vui lòng không đặt lịch hẹn. Hãy liên hệ với chương trình ràc thải nguy hại hộ gia đình của thành phố.

Palo Alto HHW: (650) 496-5910

 

Doanh nghiệp:Càc doanh nghiệp chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ cht thải nguy hại có thể đủ điều kiện sử dụng chương trình Miễn Trừ Có Điều Kiện cho Đơn Vị Sản Sinh Số Lượng Nhỏ (VSQG) của Quận. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây. Để đặt lịch hẹn mang chất thải tới, vui lòng gọi s (800) 207-8222.​​

 

Dispose of household hazardous waste


 

Recycle unwanted paint


 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.