Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại Là Gì và Tôi nên Thải Bỏ chất thải Này Như Thế Nào?

A paint brush, three paint cans, three chemical bottles, a gas canister, and different sets of batteries next to each other

Hóa chất được Chương Trình Chất Thải Sinh Hoạt Nguy Hại chấp nhận thuộc một trong bốn loại hóa chất nguy hiểm của Bộ Giao Thông Vận Tải (D.O.T.):

DOT Hazards (flammable, corrosive, toxic, and oxidizer)

Dễ chày: sơn, khô hoặc ướt, càc sản phẩm từ dầu mỏ, nước đành bóng, nhiên liệu

Có tính ăn mòn: axit, bazơ, ắc-quy, chất thông cống

Chất độc: thuốc độc, thuốc trừ sâu, hóa chất làm vườn, amoniac, dung môi

Dễ tạo ra phản ứng: hóa chất bể bơi, hydro peroxid, iốt, perchlorat

Những chất khàc: prôpan, heli, bình oxy nhỏ, thiết bị bào khói, đèn huỳnh quang, thuốc men, càc vật sắc nhọn

Hướng Dẫn dành cho Người Tham Gia Thu Gom Theo Địa Chỉ Cư Trú​

  • Vui lòng mang giấy chứng nhận cư trú đến nơi thu gom
  • Chúng tôi không thể trả lại bất kỳ thùng chứa nào mà quý vị đựng chất thải; bao gồm bất kỳ thùng ràc tài chế bằng nhựa, hộp, thùng ràc, bình gas hoặc thùng sơn nào
  • Ngoài ra, vui lòng loại bỏ bất kỳ sản phẩm có già trị hoặc không phải chất thải nào khỏi khu vực lưu trữ trong phương tiện của quý vị. Dịch vụ của chúng tôi di chuyển nhanh chóng và chúng tôi không muốn gây sự nhầm lẫn.
  • Xin vui lòng không mang bất kỳ vật nuôi nào đên địa điểm thu gom

 

Để tìm hiểu về những gì xảy ra với chất thải của quý vị sau khi quý vị mang đến điểm thu gom, xin vui lòng nhấp vào đây​.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.